fbpx

Polityka Prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony https://haldgroup.pl/ zwaną dalej Serwis. Dokument służy zrozumieniu, celu i zakresu zbieranych danych oraz ustaleniu
w jaki sposób i do czego Serwis je wykorzystuje. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z tym dokumentem.

1.      Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu, jest spółka działająca pod firmą  Hald Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 01-708 Warszawa; ul. Słodowiec 9/29. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Dla M.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000833762, zwaną dalej  Administratorem

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony Użytkowników fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Kontakt w sprawach dotyczących zarządzania danymi osobowymi:

  1. kontakt pisemny: HALD GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Śląskich 2D, 01-378 Warszawa
  2. kontakt e-mail: kontakt@hald.pl

2.      Cel i zakres przetwarzania Danych

Dane osobowe gromadzone są przy wypełnianiu formularza wniosku pożyczki hipotecznej i formularza kontaktowego przez Użytkownika oraz w trakcie komunikacji mailowej

Gromadzone dane osobowe obejmują: Imię, Nazwisko, e-mail, numer Telefonu. Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w może skutkować uniemożliwieniem kontaktu i przedstawienia propozycji udzielenia pożyczki.

Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, które polegają na dostarczeniu Użytkownikom informacji o możliwości finansowania pożyczką pod zastaw hipoteczny

Dodatkowo użytkownik może dobrowolnie podać swój adres e-mail i zapisać się do newslettera, tj. wysyłek wiadomości e-mail
z treściami marketingowymi dotyczącymi oferowanych produktów oraz artykułów publikowanych w Sklepie przez Administratora – aż do cofnięcia zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;.

3.      Prawo dostępu do danych i ich poprawiania

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Użytkownik posiada możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

4.      Podmioty, które będą miały dostęp do danych Użytkowników

Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Serwisu, podmioty, którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi Użytkownika, pracownicy i współpracownicy Administratora lub podmiotów w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie Użytkownicy zawarli z Administratorem. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Dostęp do Danych osobowych ponadto będą udostępniane organom publicznym, instytucją lub podmiotom uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5.      Zabezpieczenie Danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony Użytkowników fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. Do przetwarzania danych przez Administratora są dopuszczane są wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze możliwe środki ochrony technicznej, fizycznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem. Administrator przetwarza dane Użytkownika w sposób zgodny z zakresem zezwolenia przez Użytkownika oraz według wymogów prawa oraz ustawy RODO.

6.      Profilowanie w Serwisie

Przepisy nakładają na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, RODO. Administrator korzysta lub może korzystać w Serwisie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego.

Efektem korzystania z profilowania w Serwisie może być np., przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Użytkownika lub też zaproponowanie promocyjnych warunków oferty umożliwia także przyznanie Użytkownikowi rabatu lub innych korzyści dotyczących oferty.

Mimo profilowania, Użytkownik podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanych benefitów.